Фонд Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД)
ВЕГА СВЕТ 22.02.2024 21.02.2024 12.085.235,00 99.0961 0,38%
ВЕГА ФИНАНСИИ 22.02.2024 21.02.2024 12.371.738,00 115.6268 -0,07%
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 22.02.2024 21.02.2024 22.938.432,00 133.6328 -1,05%
ВЕГА КЕШ 22.02.2024 21.02.2024 380.438.782,00 104.2903 0,01%