Фонд Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД)
ВЕГА СВЕТ 30.09.2022 29.09.2022 5.630.647,00 93.8322 -1,34%
ВЕГА ФИНАНСИИ 30.09.2022 29.09.2022 5.974.504,00 92.1272 -1,07%
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 30.09.2022 29.09.2022 6.269.283,00 82.3867 -2,68%
ВЕГА КЕШ 30.09.2022 29.09.2022 137.491.865,00 100.8411 0,01%