Фонд Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД)
ВЕГА СВЕТ 03.02.2023 02.02.2023 8.016.391,00 106.0598 -0,51%
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.02.2023 02.02.2023 8.026.904,00 110.2608 -0,69%
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.02.2023 02.02.2023 8.647.394,00 91.2247 3,75%
ВЕГА КЕШ 03.02.2023 02.02.2023 135.722.867,00 101.5073 0,00%